WARSZAWA

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. Tom IX autor: Przychodzeń Zygmunt Józef (red.)
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie. Tom IX

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7244-871-2
Format: B5
Liczba stron: 408
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2007 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny (Uwaga: Niski stan magazynowy)
40,00 zł 36,00 zł

Spis treści
Wstęp ... 15
CZĘŚĆ I. Ogólne zagadnienia turystyki Edukacyjny aspekt spotkania – Krystyna Najder-Stefaniak ... 19
Prawo do odmienności. Dziedzictwo kulturowe jako fundament tożsamości – Franciszek Kampka ... 25
Wychowanie młodego pokolenia w kulturze a wybrane aspekty edukacji ekologicznej – Ewa Adamczyk ... 39
Między modlitwą a obrazem. Ikonografia dekoracji infuły Piotra Gembickiego – Katarzyna Bogacka ... 47
CZĘŚĆ II. Turystyka lokalna i regionalna na Wileńszczyźnie i w Inflantach Łotewskich Uniwersytet Wileński i jego profesorowie. Feliks Koneczny o wspólnych dziejach polsko-litewskich – Teresa Zawojska ... 63
Muzea Mickiewiczowskie na Litwie – Józef Szostakowski, Michał Treszczyński ... 81
Inflanty i Kurlandia – rys historyczny – Zygmunt Józef Przychodzeń ... 87
Dagda – miasteczko spod znaku Feniksa – Žans Badins ... 103
Notatki podróżującego semiotyka (po drodze do Daugavpils) – Fjodor Fjodorovs ... 111
Historią i tradycjami objęta Liksna – Walentina Liepa ... 119
Serce Łatgalii – Aglona: przestrzeń i recepcja – Alina Romanovska ... 129
Letgalia – „kraj błękitnych jezior” – Valentins Lukaševičs ... 137
Przedstawiciele elitarnej szlachty inflanckiej i kurlandzkiej – Zygmunt Józef Przychodzeń ... 145
CZĘŚĆ III. Turystyka regionalna i lokalna na Mazowszu i Podlasiu Preferencje mieszkańców Mazowsza dotyczące zachowań turystyczno-rekreacyjnych i sposobów spędzania czasu wolnego – Krystyna Krzyżanowska, Wioletta Bieńkowska ... 167
Zagospodarowanie turystyczne otoczenia Wigierskiego Parku Narodowego i jego znaczenie w promocji turystyki leśnej – Wojciech Ożga ... 179
Walory turystyczne wielokulturowego obszaru pogranicza na przykładzie gminy Zabłudów – Grzegorz Ryżewski, Michał Lisowski ... 185
Drewniane kościoły Mazowsza jako obiekty turystyki edukacyjno-kulturowej – Adam Krajewski ... 195
Podróż z kresowego domu – Marta Cywińska ... 213
Państwowe Gimnazjum i Liceum w Brześciu nad Bugiem (1919–1939) – Teresa Zaniewska ... 221
Specyfika turystycznych walorów przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego – Barbara Pisarska ... 237
Potencjał atrakcji turystycznych miejscowości graniczących z dużą aglomeracją (na przykładzie Warszawy) – Kazimierz Tabor ... 255
CZĘŚĆ IV. Turystyka regionalna i lokalna na Wołyniu, Podolu i Bukowinie Odyseja Leopolda Pobóg-Kielanowskiego – Teresa Zaniewska ... 263
Architektura świątyń drewnianych obrządku łacińskiego na terenach Galicji Wschodniej w stylu modernizmu – Olga Merje ... 287
Strój ludowy jako element identyfikacji etnokulturowej (na przykładzie ukraińsko-rumuńskiego pogranicza) – Ludmiła Bułhakowa-Sytnyk ... 295
Samotnik z Kosowa – Teresa Zaniewska ... 301
CZĘŚĆ V. Z badań i doświadczeń regionalizmu i lokalizmu turystycznego w Polsce i na świecie Atrakcyjność turystyczna Ziemi Horodelskiej w opinii turystów – Agata Balińska ... 319
Finansowanie zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku edukacyjnego dzieciom polonijnym – Iwona Kowalska ... 333
Turystyka wiejska w Australii – Anna Sammel ... 345
Dziedzictwo kulturowe w regionach Europy Środkowo-Wschodniej jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki – Irena Kotowicz-Borowy ... 353
Kolumbia – turystyka archeologiczna i etnograficzna – Grażyna Gurnik ... 361
Chiny – dwa oblicza – Ewa Zajdler ... 381
Wiatr Boreasz i jego poczynania – Krystyna Kreyser ... 389
Kalendarium wydarzeń i faktów jubileuszowych przypadających na 2007 rok ... 395

Contents
Introduction ... 15
PART I. General problems of tourism Educational aspect of meeting – Krystyna Najder-Stefaniak ... 19
The right to otherness. Culture heritage as foundation of identity – Franciszek Kampka ... 25
Rising the young generation in culture and the chosen aspects of ecological education – Ewa Adamczyk ... 39
Between prayer and picture. Iconography of Peter Gembicki mitre decoration – Katarzyna Bogacka ... 47
PART II. Local and regional tourism in Vilnius region and in Infl anty Łotewskie Vilnius University and its professors. Feliks Koneczny about a common Polish-Lithuanian history – Teresa Zawojska ... 63
Adam Mickievicz’s Museum in Lithuania – Józef Szostakowski, Michał Treszczyński ... 81
Infl anty and Courland – a historical sketch – Zygmunt Józef Przychodzeń ... 87
Dagda – a town under the sign of Phoenix – Žans Badins ... 103
Notes by a wandering semiotition (on the ways to Daugavpils) – Fjodors Fjodorovs ... 111
Liksna: Redolent of tradition and history – Valentina Liepa ... 119
Aglona – Heart of Letgale: immage and reception – Alina Romanovska ... 129
Letgale: „the land of blue lakes” – Valentins Lukaševičs ... 137
Representatives of the elitist Livonian and Courlandic nobility – Zygmunt Józef Przychodzeń ... 145
PART III. Regional and local tourism in Mazovia and Podlachia Preferences of inhabitants of Mazowsze concerned ways of spending free time and holiday – Krystyna Krzyżanowska, Wioletta Bieńkowska ... 167
Tourist planning of Wigry National Park environment and its meaning for promotion of woodland tourism – Wojciech Ożga ... 179
Natural advantages of multicultural frontier area on the example of Zabłudów commune – Grzegorz Ryżewski, Michał Lisowski ... 185
Wooden churches in Mazovia as objects cultural and educational tourism – Adam Krajewski ... 195
A journey from a borderland home – Marta Cywińska ... 213
Public gymnasium and grammar school in Brest by Bug river (1919–1939) – Teresa Zaniewska ... 221
Specifi c character of the natural tourist values of the Biebrza National Park – Barbara Pisarska ... 237
Potential of tourist attractions in small towns bordering on huge agglomeration (for instance of Warsaw) – Kazimierz Tabor ... 225
PART IV. Regional and local tourism in Volhynia, Podolia and Bukowina The odyssey by Leopold Pobóg-Kielanowski – Teresa Zaniewska ... 263
Architecture of the Latin Rite wooden temples in the modernism style at the Eastern Galicia area – Olga Merje ... 287
National dress as element of etno-cultural identifi cation (on example Ukrainian-Romanian borderland) – Ludmiła Bułhakowa-Sytnyk ... 295
Solitary (Loner) from Kosovo (West Ukraine) – Teresa Zaniewska ... 301
PART V. Research and experiences of touristic regionalizm and localism in Poland and in the World The tourism attraction of Horodło’s area in tourists opinion – Agata Balińska ... 319
Financing public tasks related to education holiday organization for children of Polish emigrants – Iwona Kowalska ... 333
Rural tourism in Australia – Anna Sammel ... 345
Cultural heritage in regions of Central East Europe as factor of social-economic development with special consideration for the tourism – Irena Kotowicz-Borowy ... 353
Colombia – archeologic and etnographic tourism – Grażyna Gurnik ... 361
Two Faces of China – Ewa Zajdler ... 381
Boreas wind and his actions – Krystyna Kreyser ... 389
Anniversaries and events agenda in 2007 ... 395

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Warszawa akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier