WARSZAWA

 

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2 autor: Rylke Jan (red.)
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Przyroda i miasto, tom X - cz. 1 i 2

Wersja papierowa
Wydawnictwo: SGGW
ISBN: 978-83-7244-915-3
Format: B5
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2007 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny (Uwaga: Niski stan magazynowy)
30,00 zł 27,00 zł

Spis treści
Część I
Spis treści
Contents
Noty o autorach ... 7
Informations about authors
Wstęp – Jan Rylke ... 13
Introduction
Ochrona krajobrazu kulturowego w polityce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Tomasz Merta ... 19
Preservation of cultural landscape in policy of Ministry of Culture and National Heritage
Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce – punkt widzenia polskiego ministra środowiska
– Jan Szyszko ... 22
Poland’s cultural landscape protection – Polish Environmental Minister point of view
Conserving and sustaining the urban landscape heritage – Peter H. Goodchild ... 26
Ochrona i zachowanie zabytkowego krajobrazu miejskiego
Krajobraz kulturowy Ukrainy. Aktualny stan i problemy
– Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 45
Cultural landscape in Ukraine. Modern condition and problems
Elementy krajobrazowe i ogrody w założeniach parkowych Rzymu
– Alberta Campitelli ... 56
Landscape elements and gardens in park ensambles of Rome
The UNESCO World Heritage Site “Palaces and Parks of Potsdam and Berlin” – how to
manage an extensive cultural landscape and involve local people? – Gabriele Horn ... 65
Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO „Pałace i parki Poczdamu i Berlina”
– jak zarządzać ekstensywnym krajobrazem kulturowym i włączyć wspólnoty lokalne?
Ochrona i użytkowanie krajobrazu – Dorota Sikora ... 89
Landscape protection and utilization
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
– Trinidad (Kuba) – Małgorzata Milecka ... 93
The UNESCO World Cultural and Natural Heritage List – Trinidad (Cuba)
Krajobraz kulturowy mikroregionu Rowu Krzeszowickiego. Historia i współczesność – Katarzyna Hodor ... 105
Cultural landscape of microregion of Krzeszowicki Through. History and present-day
Modelowe miasteczko z lat trzydziestych XX wieku w Muzeum Wsi Lubelskiej
rekonstrukcją krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny – Mieczysław Kseniak,
Elżbieta Koterba, Agata Kozak ... 114
A typical town from the 1930s in Lublin Village Open Air Museum as a reconstruction of the cultural landscape of the Lublin region
Ochronna i fi toremediacyjna rola roślin w krajobrazie kulturowym
– Stanisław W. Gawroński, Helena Gawrońska, Józef Rokosza ... 126
Protective and phytoremediative role of plants in cultural landscape
Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta – Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec ... 133
Selected historical road plantings in rural and urban landscape of the Wielkopolska region
Zmiany granic ochrony konserwatorskiej na przykładzie założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu – Marta Wielochowska ... 147
Changes of conservator preservation borders – Bukowiec palace-park complex case study
Turystyka a zachowanie walorów kulturowych krajobrazu – wybrane aspekty
– Sylwia Kulczyk ... 155
Tourism and conservation of landscape’s cultural values – selected aspects
Atrakcyjność wizualna krajobrazu – Magdalena Gąsowska, Jan Rylke ... 161
Visual attractiveness of the landscape
Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Oresta Remeszyło-Rybczyńska ... 171
Town protection and utilization
Rewitalizacja krajobrazu kulturowego historycznych śródmieść małych miast
północno-wschodniej Polski – Wanda Łaguna, Wojciech Zaborniak ... 174
Revitalisation of cultural landscape of historical centres of small towns in North-Eastern Poland
Analiza percepcyjna wybranych fragmentów przestrzeni publicznej Warszawy
– Janusz Skalski ... 185
The perceptive analysis of chosen fragments of public space in the City of Warsaw
Przekształcanie krajobrazu kulturowego Skarpy Warszawskiej na obszarze
dzielnicy Mokotów – Katarzyna Pluta ... 195
Transformation of cultural landscape of Warsaw Escarpment in the area of Mokotów District
Powiązania widokowe w strukturze miasta Poznania – kształtowanie nowych
oraz problemy ochrony historycznych osi widokowych – Bożena Stępka ... 217
A new shape and historical protections problems with perspective – The scenic connections in the structure city of Poznań
Sylweta krajobrazu kulturowego miejscowości nadmorskich Pomorza Zachodniego na przykładzie Darłowa – Krzysztof K. Kotwas ... 231
The silhouette of a cultural landscape of the seaside towns on the example of Darłowo
Rola wnętrz architektoniczno-krajobrazowych w zieleni miejskiej Szczecina
– Lucyna Misiejuk ... 239
The role of architectural-scenic interiors in urban green areas of Szczecin
Ochrona i użytkowanie krajobrazu miasta – Małgorzata Kaczyńska ... 253
Protection and utilization of urban landscape
Analiza witalności roślin ruderalnych w krajobrazie miasta – Tetyana Melnyk ... 257
Analysis of synanthropic fl ora in urban landscape
Przeobrażenia krajobrazu kulturowego majątku Ursynów – Anna Hanaka ... 262
Transforming the cultural landscape of Ursynów residence
Restauracja parku miejskiego jako narzędzie rewitalizacji krajobrazu miasta ogrodu na przykładzie „Programu rewitalizacji Parku Miejskiego w mieście ogrodzie Podkowie Leśnej” – Beata J. Gawryszewska ... 275
Public park restoration as an instrument of garden city landscape revitalization on example of the Garden City Podkowa Leśna
Krajobraz kulturowy strefy podmiejskiej Poznania – walory i zagrożenia
– Agnieszka Targońska ... 291
Cultural landscape of the suburban zone of the city of Poznań – value and threats
Konflikt w strefie podmiejskiej między zachowaniem krajobrazu kulturowego
a ekspansją zabudowy na przykładzie miasta Olsztyna – Wanda Łaguna ... 304
Confl ict between cultural landscape preservation and expansion of development in suburban zone on example of Olsztyn City
Tereny otwarte istotnym czynnikiem kształtowania krajobrazu kulturowego
– Jolanta Zarzycka-Hajdukiewicz ... 316
Greenfi elds as an important element of creation cultural landscape
Problemy rewaloryzacji i pielęgnacji zabytkowych alei 3 Maja i Waszyngtona
w Krakowie w dotychczasowej praktyce i w świetle nowych metod bezinwazyjnej
diagnostyki dendrologicznej – Wojciech Bobek ... 322
Problems of the restoration and the maintenance over historic avenues 3 Maja and Waszyngtona in Cracow in the current practice and according to new non-invasive methods of dendrological diagnostics
Zabytkowe ogrody i parki publiczne we współczesnym krajobrazie – problemy
rewaloryzacji i użytkowania – Agata Zachariasz ... 328
Historic parks and public gardens in the contemporary landscape – problems of restoration
Wartości przyrodnicze parków miejskich na przykładach europejskich
– Iwona Szumacher ... 355
Natural values of urban parks – European parks as examples

Część II
Spis treści
Contents
Ochrona i użytkowanie krajobrazu wsi – Piotr Szpanowski ... 7
Protection and uze of the rural landscape
Negatywne przekształcenia krajobrazu terenów wiejskich Mazowsza – Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Kinga Kimic ... 11
Negative changes of the Mazovia’s rural landscape
Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego wsi w realizacji projektu „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” – Agnieszka Jaszczak, Emilia Marks, Krzysztof Młynarczyk ... 19
Using of natural and cultural potential of the village in frame of project „Hinterland potentials for a spatial development under the aspects of decline” realization
Majątek Radaczewo (Reinchenbach) – przykład „ferme ornée” na terenie województwa zachodniopomorskiego – Anna M. Walkiewicz ... 28
Radaczewo estate – an example of “ferme ornée” in Western Pomerania province
Krajobraz kulturowy Radziejowic – problemy ochrony i szanse rozwoju
– Anna Marconi-Betka, Anita Wesołowska ... 36
Radziejowice cultural landscape – preservation problems and chances for development
Park podworski we wsi Kroczewo. Rewitalizacja parku jako wstęp do ożywienia
turystycznego gminy Załuski – Jarosław M. Zawadzki ... 47
Manor Park in Kroczewo village
Krajobraz kulturowy klucza białaczowskiego – Małgorzata Milecka ... 73
The Białaczów key cultural landscape
Ochrona i użytkowanie krajobrazu przemysłowego i fortecznego
– Anna Różańska ... 87
Protection and utilization of industrial and fortress landscape
Problemy ochrony krajobrazu miasta postindustrialnego na przykładzie Radomia
– Romuald K. Bochyński ... 91
The problems of protection of a postindustrial city landscape on the example of Radom
Strategia krajobrazowa dla Tamizy w Londynie jako przykład ochrony i promowania miejskich obszarów nadrzecznych – Iwona Orzechowska ... 112
Landscape strategy for Thames River in London as an example of management and promotion of urban riverside areas
Parki i szlaki kulturowe szansą rewitalizacji historycznego krajobrazu inżynieryjnego – Jadwiga Środulska-Wielgus ... 121
Cultural parks and routes as an opportunity of historical engineer landscape revitalization
Rewitalizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – Halina Petryszyn,
Karolina Capar ... 135
Revitalization of castle of dukes of Pomorze in Szczecin
Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy – Anna Różańska, Teresa Krogulec ... 158
Walls and city ramparts as a factor creating landscape of Warsaw
Forteczny park kulturowy jako forma ochrony systemu fortyfikacji twierdzy Warszawa – Katarzyna Pałubska ... 168
The idea of cultural parks of fortifi cation for military system protection of Fortress of Warsaw
Ochrona krajobrazu fortecznego – Lidia Klupsz ... 182
The fortress landscape protection
Zieleń forteczna wrocławskiej twierdzy pierścieniowej – Łukasz Pardela ... 202
Fortress green of the Wrocław ring fortress
„Zieleń dachowa” w Polsce – stan istniejący i możliwości rozwoju – Zofia Pieniążek, Piotr Latocha ... 212
Green roofs in Poland – current situation and possible development
Ochrona i użytkowanie krajobrazu sacrum – Jan Rylke ... 225
Protection and utilization of sacrum landscape
Sanktuaria warmińskie w planowaniu miejscowym – Magdalena Swaryczewska,
Mariusz Antolak ... 229
Varmia’s sanctuaries in local planning
Analiza kompozycji krajobrazowej i wytyczne do rewaloryzacji zespołu
źródliskowo-sakralnego w Trzęsinach na Roztoczu Zachodnim – Barbara Sowińska, Agnieszka Oleś, Tadeusz J. Chmielewski ... 248
Landscape composition analysis and directives of the source-sacred complex revalorization in Trzęsiny village (West Roztocze region)
Miejsce wiecznego spoczynku? O problemach związanych z przekształcaniem nieczynnych cmentarzy na terenie tzw. ziem odzyskanych (na przykładach Jeleniej Góry i Wrocławia) – Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło-Kołaczyk ... 259
Place of eternal rest? About problems concerning transformations of closed cemeteries
Cmentarze ewangelickie Lednickiego Parku Krajobrazowego – Agnieszka Rydzewska, Piotr Urbański ... 278
Evangelical cemeteries of Lednica Landscape Park
Historyczne cmentarze Szczecina – ochrona a współczesne użytkowanie
– Aleksandra Pilarczyk ... 286
Historical cemeteries in Szczecin – conservation and their use today
Polityka krajobrazowa Muzeum Pałacu w Wilanowie – Paweł Jaskanis ... 301
The landscape policy of the Wilanów Palace Museum
Wpływ założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie i jego założeń filialnych
na przemiany krajobrazu – Małgorzata Kaczyńska ... 310
The infl uence of palace garden ensamble in Wilanów and its fi lial ensambles on the landscape transformation
Kompozycja Wilanowa Zachodniego – Kinga Rybak ... 325
The composition of Western Wilanów
Problematyka granic ochrony konserwatorskiej rezydencji wilanowskiej i związanego z nią krajobrazu kulturowego – Dorota Sikora ... 347
The problems of establishing the conservator protection borders for Wilanów residence and surrounding cultural landscape
Oś Królewska w Wilanowie we współczesnym krajobrazie kulturowym
– Aleksander Böhm ... 364
The Royal Axis in Wilanów in contemporary cultural landscape
Idea utworzenia Wilanowskiego Parku Kulturowego – Ewa Nekanda-Trepka,
Janusz Korzeń, Zbigniew Myczkowski ... 371
The idea of creation of Wilanów Cultural Park
Ewolucja klucza wilanowskiego – zagrożenia i szanse – Jacek Damięcki,
Marek Piwowarski ... 377
Development of the Wilanów complex – dangers and chances
Idea „promenady” – Jan Rylke, Tomasz Turczynowicz, Jeremi T. Królikowski, Krzysztof Ozimek, Beata J. Gawryszewska, Małgorzata Kaczyńska, Tetyana Melnyk, Joanna Dzięcioł ... 382
The idea of “promenade”

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Klikając "Zapisz" zgadzasz się na przesyłanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych, tj. zwłaszcza o ofertach, promocjach w formie dedykowanego newslettera.

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Warszawa akceptuje płatności:

  • płatność elektroniczna eCard (karta płatnicza, ePrzelew)
  • za pobraniem - przy odbiorze przesyłki należność pobiera listonosz lub kurier